Ochrana osobních údajů

 

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek  a rovněž klienty a zájemci o služby provozovatelky těchto webových stránek. Zákon o ochraně osobních údajů užívá pro osoby, kterých se poskytnuté osobní údaje týkají označení „subjekt údajů“. Tento pojem bude proto v textu dokumentu používán pro veškeré osoby, které své osobní údaje provozovatelce uvedeného webu poskytly.

 

2. Provozovatelkou webových stránek www.tiandekosmetika.com /je:

 

Jana Bařinková , IČ: 16115848, místem podnikání Rochovská 757, 198 00 Praha 9

 

3. Účelem tohoto dokumentu je seznámit subjekty údajů s jejich právy a povinnostmi a především jim poskytnout srozumitelnou informaci o tom, jak bude s jimi poskytnutými údaji nakládáno.

 

II. Vymezení pojmů

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Dle zákona jsem správkyní osobních údajů poskytnutých mi vámi, jako subjekty údajů. Jako správci mi je uložena řada povinností, mimo jiné se registrovat  u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Registraci jsem řádně provedla a bylo jí přiděleno číslo 00075575 / 001 bylo a dne 10.10.2017 zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.  . Kontaktovat mě můžete na uvedené adrese, mailu  nebo telefonu +420 777 776 664. Veškeré vaše dotazy a žádosti týkající se ochrany osobních údajů zodpovím a vyřídím obratem, v nejkratší možné době.

2. OSOBNÍ ÚDAJ. Je to jakákoli informace, která se týká určeného nebo určitelného subjektu údajů. Může to být například jméno a příjmení, může to být například i záznam z kamerového systému, na kterém je daná osoba rozeznatelná. V některých případech není zcela nesporné, zda se jedná o osobní údaj či nikoli. Proto uvádím, že v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů zpracovávám veškeré údaje, které vyplní návštěvník mých webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešle je stisknutím příslušného tlačítka na můj mail nebo do registračního a objednávkového systému, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, mailový kontakt, IČ a telefonní spojení.

3. SUBJEKT ÚDAJŮ. Tento pojem již byl částečně vysvětlen v čl. I. Subjektem údajů je pro účely ochrany osobních údajů fyzická osoba, které se týká konkrétní osobní údaj. Subjektem údajů tedy nejsou právnické osoby. Přesto se stejnou obezřetností přistupuji i k údajům poskytnutým právnickými osobami resp. osobami za ně jednajícími.

 

 

III. Poskytnutí osobních údajů

1. Poskytnutí osobních údajů ze strany subjektů údajů je dobrovolné. Zpracovávány jsou pouze údaje, které sám subjekt údajů poskytne, a to zejména jejich vyplněním do některého z formulářů na webových stránkách. 

2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů znamená, že vám jejich poskytnutí neukládá žádný právní předpis. Povinným je tak pouze poskytnutí takových osobních údajů, které jsou nezbytné pro řádné pro vystavení účetních a daňových dokladů. Dále musím upozornit, že bez vyplnění některých údajů (například kontaktních) by nemohly být některé služby řádně poskytnuty a z tohoto důvodu vás objednávkový systém (vázaný na formuláře na webových stránkách) bez jejich vyplnění nepustí k odeslání objednávky.

 

IV. Účel zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu z webových stránek nebo v souvislosti s požadavkem na poskytnutí mých služeb jsou zpracovávány za účelem splnění mých povinností vůči vám, tj. k dodání objednaného produktu nebo poskytnutí služby a související komunikace, vystavování účetních a daňových dokladů, a proto ke zpracování osobních údajů v těchto případech není podle zákona nutný souhlas subjektu údajů.

2. Stejně tak údaje vyplněné v jakémkoli (jiném než objednávkovém) registračním formuláři na  zpracovávány za účelem zajištění zaslání příslušných vámi vybraných informaci nebo pro následné kontaktování za účelem potvrzení vašeho zájmu o předvybraný produkt. Ani v tomto případě k takovému zpracování (splnění naší povinnosti) není ze zákona nutný souhlas subjektů.

3. I bez souhlasu subjektu údajů lze v případě, že se jedná o mého zákazníka/kupujícího, zasílat na subjektem sdělený mailový kontakt tzv. obchodní sdělení, tj. nabídku stejných či obdobných produktů. Protože si velmi vážím vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje sdělujete a těší mě váš zájem o mé služby a produkty, zavazuji se vám mailem posílat pouze  hodnotné informace a zajímavé nabídky služeb a produktů. K tomuto účelu budu zpracovávat některé z vámi poskytnutých osobních údajů, konkrétně jméno a adresu a mailový kontakt a telefonní kontakt. Pokud byste se rozhodli, že nechcete tyto informace a nabídky dostávat, stačí, když mi to pro nabídky zasílané běžnou poštou dáte vědět písemně na moji adresu uvedenou v úvodu těchto pravidel. Pokud jde o nabídky a informace zasílané mailem, pak je postup ještě jednodušší, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení odběru ve spodní části mailu. Jen pro úplnost uvedu, že obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí pravidly uvedenými v zákoně č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti.

4. Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány i za účelem tvorby zákaznických databází tak, abych Vám zasílala informace a nabídky především z té oblasti, o kterou máte zájem. 

 

V. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Zpracování osobních údajů pro účely uvedené v čl. IV. je podle zákona možné bez vašeho souhlasu, pokud jste ode mě koupili některý z produktů nebo jsem vám poskytla svoji službu, zjednodušeně, jste-li mými zákazníky. Pokud v rámci objednávky nebo při poskytování služeb dáte výslovný souhlas tím, že zaškrtnete políčko souhlasu se všeobecnými obchodními podmínkami či jinak projevíte souhlas, pak vám mohu zaslat i nabídku jiného subjektu z jiné oblasti než jsou mnou poskytované služby a produkty.

2. Pokud si pouze stáhnete některý z produktů zdarma, mohu vaše údaje k zasílání informací a nabídek obchodu a služeb využívat pouze s vaším souhlasem. Ten vyjádříte kliknutím na tlačítko pro stáhnutí produktu zdarma.

 

VI. Zpracování a ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté klasickou písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádí správce,případně jeho zaměstnanci a správce zaručuje, že všechny tyto osoby zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

2. Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

 

VII. Správnost osobních údajů a přístup subjektu údajů k informacím

1. Subjekt údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a správné údaje, a v případě, že dojde k jejich změně, tak změnu správci bez zbytečného odkladu oznámit. Osobní údaje jsou zaznamenány v podobě poskytnuté subjektem údajů. Pokud by se přesto přes veškerou snahu objevila v údajích nesprávnost nebo nepřesnost, obratem po zjištění či upozornění ze strany subjektu údajů ji opravím.

2. Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že zpracování vašich osobních údajů provádím v rozporu se zákonem nebo v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, je vaším právem požádat mě o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu. Kromě opravy nebo doplnění údajů může jít zejména o požadavek blokování nebo likvidace osobních údajů

3. Informace o konkrétním zpracování vašich osobních údajů vám obratem sdělím, pokud o to požádáte.

 Vytisknout stránku

Přejít nahoru
Scroll to Top
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram